Concurs pentru ocuparea postului: Secretar - arhivar - Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci

Go to content
Anunțuri
A N U N Ț

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/ 23.03.2011 privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant:
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:  Secretar - arhivar, perioadă nedeterminată, normă întreagă.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice;
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  
Condiţii specifice
1. Studii medii nivel liceal cu diplomă de bacalaureat;
2. Vechime în muncă minim 8 ani;
3. Abilitati de relaționare - comunicare;
4. Cunoştinţe specifice postului ( elaborare, redactare şi arhivare documente, evidență contabilă primară);
5. Cunoştinţe minime de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC);
6. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
II. Probe de concurs - Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
1. selecția dosarelor de înscriere- 03.06.2016, ORA 10,00;
2. proba scrisă - la sediul Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică”  Tecuci, conform calendarului de desfășurare a concursului – 13.06.2016, ORA 09,00;
3. interviul - la sediul Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci, conform calendarului de desfășurare a concursului – 17.06.2016 , ORA 09,00
 
III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
1. Cerere de înscriere
2. Copia actului de identitate
3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, atestate,)
4. Document care să ateste vechimea în muncă
5. Cazier judiciar  
6. Adeverință care să ateste starea de sănătate  
7.  Curriculum vitae  
Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării conform cu originalul.

IV. BIBLIOGRAFIE
1. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;
2. Legea 182/2002 privind Protecția informațiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu
3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile și instituțiile publice
4. Capitolul II, SECȚIUNEA ,,E,, – BIBLIOTECI PUBLICE ȘI CAPITOLUL 4 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002,  Republicată în 2011.


Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci,
Jud. Galați, din strada Republicii nr.11, în data de 13.06.2016, ora  09.00
Relații suplimentare se pot obține la sediul Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci, persoană de contact: Belcin Mirela, tel. 0336109461.
Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar - arhivar din 13.06.2016


Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar - arhivar la Biblioteca Municipală  "Ștefan Petică" TecuciLista cu rezultatele după contestații, privind proba scrisă, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar - arhivar din 13.06.2016, ora 9:00Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului de ocupare a postului vacant de secretar-arhivar susținut la data de 13.06.2016Rezultate proba scrisă

Rezultate selectie dosare concurs
______________________________________
Web development by DanS

ADRESA:
___________________
Str.Republicii, nr.11,
Tecuci,
CP 805300
TELEFON:
________________________
0336109461  Manager: Nasie Ionica
________________________________________
EMAIL: bstefanpetica@yahoo.ro
biblioteca_stefan_petica@municipiultecuci.ro
Back to content